21 Ocak 2008 Pazartesi

FORUMA ÇAĞRI


Forum Başlığı: Şehirciler Tartışıyor...

Tarih: 26 Ocak 2008

Saat: 10.00

Yer: İTÜ Taşkışla Binası 127 no’lu salon

Değerli Arkadaşlar,

İçinde bulunduğumuz dönemde yaşam alanlarımızın büyük bir değişim sürecine girdiği herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu değişim hayatlarımızı birebir etkilerken, kentlerimiz de bu değişimin belirleyicisi / tetikleyicisi olarak sürecin merkezindeki konumlarıyla her geçen gün gündeme daha çok yerleşmektedir.

Rant merkezli yeni şehircilik anlayışının hakimiyetinde meslek alanımız da ciddi bir kriz ortamına sürüklenmiştir. Planlama, gerek hukuksal gerek mesleki anlamda sorunlar, karışıklıklar ve çözümsüzlükler ile karşı karşıyadır.

İşte bu süreci değiştirebilecek olanların yine bizler olduğunu bilerek, elimizi taşın altına koyma zamanının geldiğini görüyoruz ve açık bir tartışma ortamının oluşturulmasının daha önce bu yönde yakılan kıvılcımları alevlendirebileceğine inanıyoruz.

Bu amaçla uzun döneme yayılacak tartışmaların başlaması adına, herkese açık, demokratik, kapsayıcı bir forum gerçekleştirerek, meslektaşlarımızı ve meslek alanımızla ilişkili bütün kesimleri, yaklaşan meslek odası seçim süreci öncesinde, “meslek alanı ve meslek yönetimi”mizin sorunlarını, bugününü ve geleceğini tartışmaya davet ediyoruz.

Ne İçin Bir Forum?

 • Bu sürecin içerisinde var olan insanları, sürecin birer öznesi haline getirerek ortak sorunlarımızı ve geleceğimizi demokratik, kapsayıcı bir şekilde tartışılabilir kılmak
 • Planlama meslek alanının içeriğini, dayandığı ilkeleri yeniden sorgulayan, toplumsal adalet ve eşitliği merkezine koyan, ahlaklı bir meslek anlayışına ulaşabilmek için fikirler/politikalar üretmek
 • Yaşadığımız kent ve sorunlar ortak olduğu için meslektaşlarımızla olduğu kadar, öncelikle toplumun tüm kesimleri ile birebir ilişkiler kurabilen; mesleğimizle ile ilgili diğer disiplinler, meslek ve sivil toplum örgütleri, üniversiteler, öğrenciler ile beraber ortak bir tartışma ve hareket zemini oluşturabilmek
 • Üretken, dinamik, yenilikçi bir planlama anlayışını geliştirirken; meslektaşlarımızın özlük ve çalışma haklarını insanca yaşam adına savunabilmek
 • Meslek alanının yönetiminde ve denetlenmesinde ilkeli, çoğulcu, demokratik, fikirlerin ve uygulamaların takipçisi olan yöntemler geliştirebilmek için bir araya gelmek ve tartışmak için bir forum düzenliyoruz.

Forumun Tartışma Konuları

Bu forumun fikir olarak gelişmesinden, hazırlık aşamasına kadar tüm süreç imkan verdiği ölçüde herkese açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bunun daha etkin bir şekilde ilerlemesi ise, hep birlikte süreci sahiplenmemiz ve yaygınlaştırmamıza bağlıdır. Bugüne kadar yapılan hazırlık toplantılarında forumun üç genel konu başlığı üzerinden kurgulanması konusunda görüş birliğine varılmıştır (forumun ilk bölümünde bu gündeme eklemeler yapmak mümkün olacaktır):

 • Planlama Meslek Alanı ve İnsanı:

Planlamanın dayandığı ilke ve esaslar, mesleki etik, çalışma yaşamı ve koşulları, kamu ve özelde üretilen planlama hizmetlerinin içeriği, niteliği ve sorunları, uygulama ve teorik çerçeve arasındaki ilişkiler/kopukluklar, plancının rolü, meslek alanının meşruiyeti ve sınırları, planlama eğitimi...

 • İstanbul’un Bugünü ve Geleceği:

İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm sürecinin merkezinde yer alan, gün geçtikçe büyük yatırımların ve eşitsizliklerin mekanı olan İstanbul’da; plancı konumumuz, İstanbul’a dair öngörü, fikir ve politikalarımız...

 • Nasıl Bir Meslek Yönetimi, Nasıl Bir Meslek Odası:

Karşılaştığımız sorunlarla mücadelede ve meslek alanının ilkesel olarak savunulması, geliştirilmesinde önemli bir konumu bulunan Şehir Plancıları Odası’na dair tartışma konuları;

örgütlenme biçimi, özdenetim, çoğulcu ve yenilikçi bir yönetim anlayışının yöntemi, karar ve uygulamaların ilkelerle bütünleştirilmesi, meslektaşlarla ve toplumun ilgili kesimleriyle ilişkilerin ve etkileşimin geliştirilmesi, önümüzdeki dönemlere ilişkin düzenlenebilecek etkinlik ve faaliyetler, yasal ve idari süreçlere ilişkin önergeler...

Forum Programı

Tarih: 26 Ocak 2008 Cumartesi,

Saat: 10.00-18.30

(forum, gerekli görülmesi halinde Pazar gününe de sarkabilir, bunun kararı forumda alınacaktır).

Yer: İTÜ, Taşkışla Kampüsü, 127 no’lu salon

İçeriği ve Yöntemi:

Sunuş: 10.00

Forumun kısaca amacı ve bugüne kadar gelinen süreçte yaşanan gelişmelere dair kısa bir sunuş, programın içeriğine ve tartışma konularına dair yeni önerilerin alınması

Açık Tartışma: 10.30-13.30

Yemek Arası: 13.30-14.30

Atölye Çalışmaları: 14.30-16.30

Forumda belirlenen konu başlıklarının detaylı bir şekilde çalışılması, içeriklerinin geliştirilmesi, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere önergelerin oluşturulması

Çalışmaların Sunumu: 17.00-18.00

Atölye çalışmalarında çıkan sonuçların, ilkelerin ve önergelerin salona aktarılması. Bu önergeler hakkında ortak düşüncelerin geliştirilmesi

Değerlendirme ve Önümüzdeki Sürece Yönelik Faaliyetlerin Belirlenmesi:

18.00-18.30

Forumun Geleceği:

Bu forum;

 • Bugün adeta kentlerimizde yapılanları bir meşrulaştırma aracı haline gelen “planlama mesleğini” ve olanlara yön vermekten aciz kalan biz “plancıları” yabancılaştıran bu sürece, toplumsal sorumluluk sahibi insanlar olarak birarada durmak gerekliliğinden yola çıkmıştır.
 • Açık tartışma süreci, birbirimizi anlama ve ortak hareket geliştirme açısından oldukça önemli olduğu düşüncesiyle, “sürekli” hale getirilmeye çalışacaktır. Meslek alanımızın savunulması ve geliştirilmesinde bu birlikteliğin ve faaliyetlerin sürekli ve üretken hale getirilmesinin önemi büyüktür.
 • Belirlenecek ilkeleri ve yaşanacak tartışmaları doğrultusunda, meslek alanının yönetimi ve denetlenmesi konusunda tüm sorumluluk sahibi meslektaşları göreve çağırmaktadır.

İletişim:

İnternet Adresi: http://ww.sehircilertartisiyor.blogspot.com

Mail Adresi: sehircilertartisiyor@gmail.comosta adresi spam korumalıdır. Lütfen JavaScriptleri etkinleştirin.
Mail Grubu: sehircilertartisiyor@googlegroups.com Bu e-posta adresi spam korumalıdır. Lütfen JavaScriptleri etkinleştirin.

(Tartışmaları takip etmek ve hazırlıklara katkıda bulunmak üzere gruba üyelik talebinizi iletiniz. E-posta grubu, açık tartışmanın en önemli araçlarından birisidir).


Destekleyenler:

(Aşağıda ismi bulunan kişiler, bugüne kadar imkanlar dahilinde ulaşılabilmiş ve forumu desteklediğini açıklayan kişilerdir. Ancak bu süreçte elbetteki meslek camiamızdaki tüm insanlara ulaşılamamıştır. Dolayısıyla yine bu süreçten yeni haberdar olan ve forumu desteklemek, gelecekteki faaliyetlere katkı koymak isteyenler, “çağırıcı” olarak aşağıda yer alabilirler)

Prof. Dr İsmet Okyay

Doç. Dr. İclal Dinçer

Yrd. Doç Dr. Azime Tezer

Doç Dr. Asuman Türkün

Yrd. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu

Yrd. Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan

Yrd. Doç. Dr. Teoman Tekkökoğlu

Ar. Gr. Dr. Ebru Firidin Özgür

Ar. Gr. Eda Beyazıt

Ar. Gr. Burçin Yazgı

Ar. Gr. Zeynep Günay

Ar. Gr. Bahar Aksel Enşici

Ahmetcan Alpan

Albeniz Tuğçe Ezme

Aslı Aygün

Ayşe Özyetgin

Ayşe Yıkıcı

Ayşegül Laçin

Başar Toros

Berna Kızılkaya

Berna Usanmaz

Burcu Akıncı

Burcu Öztaşkın

Bürge Elvan Erginli

Can Ali Akkuş

Çare Olgun Çalışkan

Çetin Yarlıgan

Deyhun Öziş

Damla Erdem

Demet Savaşan

Eda Yiğit

Edin Zaim

Emrah Şahan

Faruk Altun

Faruk Cebeci

Filiz Ayseli

Filiz Oğuz

Gizem Aksümer

Gizem Erdoğan

Gökçe Aksoylar

Gökçe Torun

Gülin Tunca

Gürkan Akgün

Hakan Karademir

Hakan Uzun

Handan Esen Yılmaz

Hatice Yasemin Öksüz

Hayri Karpuz

Hilal Yaman

Hüseyin Karagöz

İsmail Çiçin

Kenan İşkol

Kerem Ekinci

Kübra Ata

Levent Sığırcı

M. Güven Erten

Mehmet Çakılcıoğlu

Meltem Çavdar

Meltem Parlak

Merve Dere

Murat Aykut

Murat Yıldız

Murat Yün

Müge Çalışkan

Nazım Akkoyunlu

Nihan Tohum

Onur Soytürk

Özcan Biçer

Özgür Temiz

Özlem Çalışkan

Ramazan Gülten

Safa Avcıoğlu

Saniye Eyüpoğlu

Sedef Ruken Yıldırım

Seval Kalkan

Sinem Konuk

Tayfun Kahraman

Tuğçe Özkan

Tunay Aydın

Uğur Çolak

Umut Erdem

Yusuf Ustaoğlu

Zekai Akay